Clwb Plant Trwy’r Post

Mae adnoddau Beiblaidd Cyfres Clwb Plant drwy’r Post yn gyfres o werslyfrau Beiblaidd (60 teitl i gyd) sy’n addas i blant 3-11 oed ac sy’n cynnwys: amlinelliad o wers gyflawn gyda neges a her, gemau a gweithgareddau, taflenni gwaith, gemau, tudalennau lliwio, crefftau, syniadau addoliad a gweddi a llyfryn straeon i’w hargraffu.

Maent ar gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim, gan gynnwys ffilmiau byr 2-3 munud yn Gymraeg. Maent yn addas ar gyfer Ysgolion Sul a chlybiau plant, neu hefyd gellir eu defnyddio gan rieni i gyflwyno storïau Beiblaidd i’w plant.

Mae Cyngor Ysgolion Sul yn ddiolchgar am y cyfle i gydweithio gyda’r tîm a fu wrthi yn paratoi y gyfres o dan arweiniad Andy Hughes, Susan Williams, Jennifer Roberts, Cass Meurig, Nia Williams ac eraill, er mwyn cyrraedd eglwysi ac Ysgolion Sul Cymru. Mae’r gwersi hyn hefyd ar gael yn Saesneg o wefan https://www.ebcpcw.cymru/en/kids-club/

Cliciwch isod i lwytho’r ffeiliau PDF.

63. Paul a Silas yn y carchar

62. Pedr yn dianc o’r carchar

61. Mae Saul yn dianc

60. Dorcas yn cael ei hiacháu

59. Daeth yr Ysbryd Glân

58. Aeth Iesu’n ei ôl i’r nefoedd

57. Y brecwast anhygoel

56. Roedd Tomos angen gweld

55. Y ffordd i Emaus

54. Llawer o bobl yn gweld Iesu

53. Mae Iesu’n fyw

52. Y Groes

51. Y swper olaf

50. Marchogaeth i Jerwsalem

49. Iesu’n tawelu’r storm

48. Sacheus yn dringo coeden

47. Iesu’n ysgrifennu yn y llwch

46. Iesu a’r wraig o Samaria

45. Nicodemus

44. Trafferth yn y Deml

43. Y briodas yn Cana

42. Iesu’n galw’r disgyblion

41. Temtiad Iesu

40. Iesu ifanc yn y Deml

39. Bugeiliaid

38. Geni Iesu Grist

37. Mair a’r angel

36. Sachareias

35. Arian ar goll

34. Mab y swyddog

33. Y wledd fawr

32. Mae Iesu’n caru plant

31. Rhodd y weddw

30. Diolchgarwch – y heuwr

29. Y ffwl cyfoethog

28. Concro Jericho

27. Rahab a’r ysbïwyr

26. Josua a Chaleb

25. Deg gorchymyn

24. Bara o’r nefoedd

23. Croesi’r Môr Coch

22. Peintio fframiau’r drysau

21. Naw pla

20. Y berth ar dân

19. Moses yn fabi

18. Y dyn wedi’i barlysu

17. Y talentau

16. Y cymydog da

15. Gweddi’r Arglwydd rhan 2

14. Gweddi’r Arglwydd rhan 1

13. Y tad cariadus

12. Tröedigaeth Saul

11. Philip a’r Ethiopiad

10. Yn enw Iesu

09. Pentecost

08. Esgyniad Iesu

07. Y Ffordd, y gwirionedd a’r bywyd

06. Y Bugail

05. Ail gyfle Pedr

04. Bywyd newydd

03. Atgyfodiad Iesu

02. Swper olaf

01. Sul y Blodau