Gŵyl Ddewi

Adnoddau Plant a Ieuenctid Gŵyl Ddewi i'w lawrlwytho
Bydd llawer o Ysgolion Sul / clybiau plant efallai yn awyddus i ddefnyddio cyfnod Gwyl Ddewi fel cyfnod i ymestyn allan i’r gymuned a chyflwyno hanes / stori Dewoi Sant, gan gofio amdano fel mynach / Sant / cenhadwr ac efengylydd. Yn yr adran hon ceir detholiad o adnoddau i chi lawrlwytho er mwyn cynnal sesiwn o’r fath.

Os am stori a gwers Feiblaidd er mwyn arwain i mewn at hanes Dewi Sant gellir defnyddio’r wers isod, yn son am waith yr Apostol Paul yn cychwyn ar ei genhadaeth yntau’n rhannu’r newyddion da am Iesu gydag eraill:

Paul a’i ffrindiau

Gellir wedyn atgoffa’r plant bod Dewi wedi parhau gyda’r gwaith yma, a heddiw, ni, fel y rhai sy’n dilyn Iesu heddiw sy’n parhau i wneud y gwaith pwysig yma.

Gwasanaethau/Cyflwyniadau Ysgolion Gwyl Ddewi
Gwasanaeth cynradd Gwyl Ddewi (Word)
Gwasanaeth ysgol – uwchradd – Gwyl Ddewi (Word)
Gwasanaeth ysgol uwchradd – Gwyl Ddewi 2 (Word)
Gwasanaeth cyflawn Gwyl Dewi (Word)
Cyflwyniad Dewi Sant (plant iau)
Cyflwyniad Dewi Sant (Blwyddyn 5 a 6)
Cyflwyniad ar Gymreictod
Cyflwyniad ar Gymreictod (Word)
Cymreictod – cyflwyniad (PowerPoint)
Deunydd i’w defnyddio gyda phlant a phobl ifanc
Gwyl Ddewi – deunydd plant ac ieuenctid (PDF)
Cerdd y Pethau Bychain (PDF)
Sgwrs plant ar Dewi Sant (PDF)
Rap Dewi Sant (PDF)
Dewi Sant – stori lliwio (PDF)
eLyfr Lliw Dewi Sant
Llyfr Dewi Sant (PDF)
Cwis a phos
Cwis Gwyl Dewi (PDF)
Taflen bosau Dewi Sant (PDF)
Hanes Dewi Sant
Hanes Dewi Sant (PDF)
Stori Dewi Sant (PDF)
Ffilm Dewi Sant gan CADW

Lawrlwytho Ffilm Dewi Sant CADW (118Mb)
Adnoddau Oedolion Gŵyl Ddewi i'w lawrlwytho
Oedfaon a myfyrdodau ar gyfer Capel/Eglwys
Oedfa Gwyl Ddewi gan John Lewis Jones
3 myfyrdod ar gyfer Gwyl Ddewi
Llyfr: Dewi Sant Nawddsant Cymru
Dyma lyfryn lliwgar yn olrhain hanes Dewi Sant. Mae’r llyfr ar gael am £1.99 ond i eglwysi mae cyfle i brynnu 25 copi neu fwy am £1 yr un! Llyfryn derfrydol i’w rhannu mewn ysgol neu mewn oedfa Gŵyl Ddewi.
Darllenwch y stori am y mynach doeth a ddaeth yn nawddsant Cymru. Yn y llyfr cyffrous yma cawn ychydig o hanes ei fagwraeth a rhai o’r traddodiadau sy’n gysylltiedig â dydd ein nawddsant sef Mawrth y 1af.

Er mwyn cymryd mantais o’r pris arbennig yma cysylltwch gyda’r Cyngor Ysgolion Sul: aled@ysgolsul.com / 01766 819120

Caneuon Newydd
‘Cenwch y Clychau i Dewi’ gan Gwenno Dafydd a Heulwen Thomas

Geiriau: Cenwch y Clychau i Dewi

Keep the Faith – Dewi Sant / St David song with Miss O’Hare

Emynau Gŵyl Ddewi
Yn ogystal â’r emynau addas sydd i’w canfod yn Caneuon Ffydd dyma i chi 9 emyn addas ychwanegol at ddefnydd eich gwasanaethau.
Naw Emyn Gŵyl Ddewi
Gweddi Gŵyl Ddewi

Mae Aled Lewis Evans wedi poaratoi Gweddi Gŵyl Ddewi sydd i’w gweld ar wefan yr Annibynwyr.

Diolchwn ar Ŵyl Dewi am ein hetifeddiaeth amgylcheddol a diwylliannol, a’r modd y mae ein hetifeddiaeth Gristnogol yn plethu drwy’r cyfan. Cofiwn am rybudd Lewis Valentine nad oedd ganddo fawr o ddiddordeb yng Nghymru os nad oedd hi’n wlad a oedd yn cofio am brif egwyddorion Crist, wedi eu gweithredu yn ein hymwneud â’n gilydd:

Heddwch ar ddaear lawr, gan ddechrau’n fy nghalon i,
Heddwch ar ddaear lawr, yr hedd a fwriadwyd i ni;
A Duw’n Dad trugarog, brodyr oll ym ni,
cerddwn oll gyda’n gilydd , mewn hedd a harmoni.

Sicrha ein bod yn trosglwyddo’r gwerthoedd gorau hyn ymlaen yng nghalonnau’r genhedlaeth nesaf, ‘fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl, y glendid a fu’. Helpa ni i ganfod dulliau newydd o wneud Iesu a neges Dewi yn berthnasol unwaith yn rhagor yng Nghymru’r ganrif newydd.

Boed i ni ganfod dulliau newydd i hyrwyddo Cymru, cyd-ddyn a Christ, sef arwyddair Urdd Gobaith Cymru, a chynsail y traddodiadau gorau yn ein cenedl. Par i ymwybyddiaeth newydd ddod i ieuenctid o gyfoesedd a pherthnasedd Iesu Grist y Person a’r Duw sy’n goron ar yr arwyddair.

Gofynnwyd y cwestiwn – beth fuasem â balchder ohono petai’r ddaear yn codi o dan ein traed unwaith eto yng Nghymru?

Balchder o sefyll dros y pethau gorau – dros Gymru’n gwlad, a balchder o ddeall eraill yn well a dysgu mwy am gyd-fyw a pharchu credoau eraill gan weld y tebygrwydd aml sydd ym mhrif themâu’r credoau oll.

Diolch am bob cred sy’n tystio i rym mwy na ni ein hunain, ond yn goron a phenllanw ar y cyfan i ninnau, diolch am Iesu. Daeth Iesu’n nes na neb arall i ddangos i ni sut i ymddwyn tuag at ein gilydd, ac i roi i’r byd dangnefedd.

Fel mudiad yr Urdd, mynnwn ninnau hefyd gadw’r Crist yn ein harwyddair bob dydd o’n hoes, gan fod ei Gariad a’i Ysbryd yn rhan annatod o’n cenedl.

Amen.

Aled Lewis Evans

Cylchgrawn Dydd Gŵyl Dewi
Cenhadaeth ar Ddydd Gŵyl Dewi
Unwaith eto, mae ‘Hope Together’ yn helpu eglwysi yng Nghymru i genhadu yn ystod dathliadau Gŵyl Ddewi.
Mae cylchgrawn dwyieithog wedi ei gynhyrchu i annog eglwysi i rannu gobaith yr efengyl yn ein cartrefi, pentrefi a threfi. Atodir yma gopi o’r cylchgrawn, mae croeso i chi ei lawrlwytho a threfu ei argraffu’n lleol ar gyfer rhannu yn eich cymuned:

Cylchgrawn Dydd Gwyl Dewi (PDF)

Sut i wneud y mwyaf o Ddydd Gŵyl Dewi fel cyfle i genhadu?
Dyma rai syniadau y mae croeso i chi eu defnyddio a’u haddasu i’ch cyd-destun unigryw chi. Yn y pendraw, chi fydd yn gwybod a fydd syniad yn gweithio yn eich cymuned. Os oes rhywbeth yn gweithio’n dda, rhowch wybod i ni fel y gallwn rannu arfer da ymysg ein gilydd.

Dosbarthu i’ch stryd leol
Mae dosbarthu taflenni yn rhywbeth a fyddai’n bosib i bron bob
eglwys ei wneud. Gellir gwneud hyn yn eang neu’n gyfyngedig i ardal fach iawn. Gallai aelodau’r eglwys ddosbarthu’r daflen ar eu stryd eu hunain neu efallai y gallech ddewis stâd o dai newydd neu ardal boblog a chynnwys gwahoddiad syml i’r eglwys yn y cylchgrawn er mwyn codi ymwybyddiaeth yn y gymuned. Er mwyn rhannu’r gwaith o ddosbarthu, beth am rannu’r cylchgronau i fwndeli ar gyfer strydoedd penodol a gofyn i aelodau gymryd cyfrifoldeb dros un neu ddwy stryd. Os hoffech osgoi gweld eich gwahoddiad yn y bin ailgylchu, ystyriwch rhoi’r cylchgrawn a’r gwahoddiad mewn amlen gyda neges fer arni neu dim ond wyneb hapus☺.

Rhowch y cylchgrawn ynghyd â rhodd fach
Gydag ychydig mwy o ddewrder, gallech ddosbarthu’r cylchgrawn yn bersonol ynghyd â rhodd fach. Beth am roi daffodil neu ddwy neu hyd yn oed cacen gry’ (Welshcake) mewn napcyn. Mae pobl yn fwy parod i gymryd taflen gyda chyfarchiad cynnes neu rhodd fechan. Mae dymuno ‘Dydd Gŵyl Dewi Hapus oddi wrth yr eglwysi lleol’ yn ffordd wych i ddechrau. Beth am wahodd pobl i ddigwyddiad dros y Pasg fel bod cyfle i gysylltu eto?

Swper Cawl
Bydd pob eglwys yn adnabod rhywun sy’n gallu coginio cawl anhygoel. Wedi ei weini gyda chaws a bara, mae’n bryd syml sy’n berffaith i’w rannu. Beth am gynnal swper cawl a gwahodd cymdogion a ffrindiau? Does dim rhaid iddo fod ar yr un diwrnod a gallech gynnwys un o’r syniadau isod i’w gwneud yn noson hwyliog.

‘Cwis Cymru Gyfan’
Noson gwis ar thema unrhyw beth i’w wneud â Chymru. Cofiwch y byddwn ar ganol pencampwriaeth y chwe gwlad, gallech hyd yn oed rannu’r tîm i gynrychioli’r gwledydd a bod cwestiwn bonws gan un wlad i wlad arall!

‘Noson i Flasu’r Gymraeg’
Mae llawer o bobl yn awyddus i ddysgu ychydig o Gymraeg. Beth am gynnal noson flasu hwyliog gyda help siaradwr Cymraeg? Gallech weini cawl blasus a danteithion fel bara brith a bwydydd eraill sy’n gysylltiedig â’n gwlad.